วีซ่าประเทศสหรัฐอเมริกา


       ประเภทวีซ่าของประเทศสหรัฐอเมริกา

 • วีซ่าท่องเที่ยว
 • วีซ่าท่องนักเรียน

เอกสารที่ต้องเตรียม

 1. Passport มีอายุไม่น้อยกว่า 6 เดือน
 2. รูปถ่าย ขนาด 5*5 cm จำนวน 1 รูป
 3. ใบจองโรงแรม หรือ ที่พัก
 4. สำเนาบัตรประชาชน และ สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร
 5. เอกสารรับรองการเป็นนักศึกษา หรือ เอกสารรับรองการทำงาน(ตั้งแต่เรียนจบจนถึงปัจจุบัญ)
 6. สำเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านของผู้ออกค่าใช้จ่าย(Sponsor)
 7. หลักฐานการทำงานของผู้ออกค่าใช้จ่าย เช่น หนังสือจดทะเบียนบริษัท หรือรูปถ่ายกิจการ
 8. ใบรับรองฐานะการเงินจากธนาคาร และสำเนาบุ๊คแบงค์ของผู้ออกค่าใช้จ่ายย้อนหลัง 6 เดือนพร้อมเซ็นสำเนาถูกต้อง

ค่าธรรมเนียมวีซ่าท่องเที่ยวประเทศสหรัฐอเมริกา

ค่าธรรมเนียมวีซ่านักเรียนอยู่ที่ 5,760 บาท สามารถเช็คค่าวีซ่าได้ที่ www.ustraveldocs.com

 • สำหรับการกรอกเอกสาร DS160 สามารถทำได้ที่ https://ceac.state.gov/ceac/

หลังจากได้หมายเลขDS160 เราถึงจะสามารถนำหมายเลยDS160ไปทำการซื้อค่าวีซ่าได้ที่ www.ustraveldocs.com ค่าวีซ่า อยู่ที่ 5760 บาท หลังจากที่ทำการซื้อค่าวีซ่า วันรุ่งขึ้นหลังเที่ยงเราจะสามารถดูวันที่เปิดให้ทำการนัดหมายขอยื่นวีซ่าได้

สถานที่ตั้งของสถานทูตอเมริกาประจำประเทศไทยจังหวัดกรุงเทพฯ

ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 95 ถนนวิทยุ กรุงเทพ 10330 http://thai.bangkok.usembassy.gov/

สถานที่ตั้งของสถานทูตอเมริกาประจำประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่

ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 387 ถนนวิชยานนท์ เชียงใหม่ 50300 http://chiangmai.usconsulate.gov/

เอกสารการยื่นวีซ่านักเรียนประเทศสหรัฐอเมริกา

 1. Passport มีอายุไม่น้อยกว่า 6 เดือน
 2. รูปถ่าย ขนาด 5*5 cm จำนวน 1 รูป
 3. เอกสารตอบรับจากทางโรงเรียน I-20
 4. สำเนาบัตรประชาชน และ สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร
 5. เอกสารรับรองการเป็นนักศึกษา หรือ เอกสารรับรองการทำงาน(ตั้งแต่เรียนจบจนถึงปัจจุบัญ)
 6. สำเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านของผู้ออกค่าใช้จ่าย (Sponsor)
 7. หลักฐานการทำงานของผู้ออกค่าใช้จ่าย เช่น หนังสือจดทะเบียนบริษัท หรือรูปถ่ายกิจการ
 8. ใบรับรองฐานะการเงินจากธนาคาร(Bank Letter) และสำเนาบุ๊คแบงค์ของผู้ออกค่าใช้จ่ายย้อนหลัง 6 เดือนพร้อมเซ็นสำเนาถูกต้อง

ค่าธรรมเนียมวีซ่านักเรียนประเทศสหรัฐอเมริกา

ค่าธรรมเนียมวีซ่านักเรียน 5,760 บาท สามารถเช็คค่าวีซ่าได้ที่ www.ustraveldocs.com วีซ่านักเรียนประเทศสหรัฐอเมริกาจะต้องทำการชำระค่า Sevis Fee (I-901) เป็นจำนวนเงิน US$200

สามารถเข้าไปทำการชำระค่า Sevis Fee ได้ที่ https://www.fmjfee.com/ สำหรับการกรอกเอกสาร DS160 สามารถทำได้ที่ https://ceac.state.gov/ceac/

หลังจากได้หมายเลขDS160 เราถึงจะสามารถนำหมายเลยDS160ไปทำการซื้อค่าวีซ่าได้ ที่www.ustraveldocs.com ค่าวีซ่า 5760 บาท หลังจากที่ทำการซื้อค่าวีซ่า วันรุ่งขึ้นหลังเที่ยงเราจะสามารถดูวันที่เปิดให้ทำการนัดหมายขอยื่นวีซ่าได้

สถานที่ตั้งของสถานทูตอเมริกาประจำประเทศไทยจังหวัดกรุงเทพฯ ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 95 ถนนวิทยุ กรุงเทพ 10330 http://thai.bangkok.usembassy.gov/ สถานที่ตั้งของสถานทูตอเมริกาประจำประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 387 ถนนวิชยานนท์ เชียงใหม่ 50300 http://chiangmai.usconsulate.gov/

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

พี่ปุ้ย 086-677-2014 พี่ยุ้ย 086-677-2013 หรือ พี่เม 086-563-2910

TEL. 0-2168-6777 (6 คู่สาย) FAX. 0-2168-7147