Summer Course Program โครงการณ์ซัมเมอร์คอรส์


       โครงการซัมเมอร์คอรส์ จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมศักยภาพให้น้องๆได้พัฒนาภาษาอังกฤษกับเจ้าของภาษาอย่างแท้จริง และได้ทดลองใช้ชีวิตห่างไกลจากการดูแลอย่างใกล้ชิดของพ่อแม่ เพื่อให้น้องๆได้ฝึกช่วยเหลือตัวเองและการอยู่รวมกันกับผู้อื่นอย่างมีความสุข ฝึกความกล้าในการแสดงออกและการตัดสินใจแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าอย่างนี้เป็นต้น

ความพิเศษของโครงการ์ณซัมเมอร์คอร์ส Summer Course Program ของ Apex คือ เราจะคัดเลือกประเทศและเมืองที่เหมาะสมกับการไปเรียนรู้ในระยะสั้นๆของน้องๆจริงๆ โดยคำนึงถึงชีวิตความเป็นอยู่ ระบบการเรียนการสอบตลอดจนวัฒธรรม เพื่อให้น้องๆได้เกิดการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างเต็มรูปแบบ โครงการซัมเมอร์คอร์สของ Apex เหมาะสำหรับนักเรียนอายุตั้งแต่ 10-20 ปี มีให้เลือกหลายโครงการในแต่ละปี โดยจะจัดในช่วงเดือนเมษายนและตุลาคม สำหรับนักเรียนในโรงเรียนนานาชาติ นอกจากการไปเรียนภาษาอังกฤษในห้องเรียนจริงแล้วน้องๆยังได้เปิดประสบการณ์การเรียนรู้ในการทำกิจกรรมและ Excursion ในสถานที่ต่างๆอย่างเต็มอิ่ม ซึ่งมีทั้งความสนุกสนานและความรู้ในทุกกิจกรรมที่ Apex คัดสรรไว้ให้น้องๆได้สัมผัส Apex ตระหนักถึงความห่วงใยของผู้ปกครองเราจึงจัดเจ้าหน้าที่ที่มีประสบการณ์จริงและรักในการดูแลน้องๆเดินทางไปดูแลอย่างใกล้ชิดตลอดการเดินทางเพื่อคุณพ่อและคุณแม่จะอุ่นใจเสมือนไปดูแลด้วยตนเอง


สิ่งดีๆที่น้องๆจะได้รับจากการร่วมโครงการณ์ซัมเมอร์คอรส์ของ Apex Summer Course Program

  • ได้พัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษทั้งพูด ฟัง อ่าน เขียน กับเจ้าของภาษาจริงๆ
  • เน้นการเรียนรู้แบบธรรมชาติ ซึ่งน้องๆจะมีการพัฒนาภาษาอังกฤษแบบยั่งยืน และไม่ลืมหากไม่ได้ใช้บ่อย
  • กล้าที่จะใช้ภาษาเพิ่มมากขึ้น และจะมีทัศนคติที่ดีในการเรียนวิชาภาษาอังกฤษที่โรงเรียน
  • ฝึกการอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นและการช่วยเหลือตนเอง
  • พัฒนาความคิด กล้าตัดสินใจ และการแสดงออกในที่สาธารณะ
  • ฝึกความมีระเบียบวินัย การกินการนอนอย่างเป็นระบบ
  • เปิดโลกทัศน์ให้กว้างยิ่งขึ้นส่งผลต่อการเรียนรู้ในอนาคตขั้นสูงขึ้นไป
  • ได้เพื่อนใหม่หลากหลายเชื้อชาติเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดและวัฒนธรรม

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

พี่ปุ้ย 086-677-2014 พี่ยุ้ย 086-677-2013 หรือ พี่เม 086-563-2910

TEL. 0-2168-6777 (6 คู่สาย) FAX. 0-2168-7147