วีซ่าประเทศนิวซีแลนด์


       ประเภทวีซ่าของประเทศนิวซีแลนด์

 • วีซ่านักเรียน
 • วีซ่าท่องเที่ยว

เอกสารที่ต้องเตรียม

 1. Passport ทุกเล่มที่มี
 2. รูปถ่าย ขนาด 5 cm x 5 cm 2 รูป พื้นหลังสีขาว
 3. สำเนาบัตรประชาชน และ สำเนาทะเบียนบ้าน
 4. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล ( ถ้ามี )
 5. ใบรับรองการเป็นนักศึกษา ( กรณีศึกษาอยู่ )
 6. หนังสือยินยอมให้เดินทางจากบิดาและมารดา (ในกรณีที่อายุไม่ถึง 18 ปี)
 7. หลักฐานการทำงาน ( จดหมายลางาน ระบุวันที่เริ่มลา จนถึงวันสิ้นสุดการลางานชัดเจน ) หรือ ใบรับรองการจดทะเบียนบริษัทกรณีเป็นเจ้าของกิจการ
 8. สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ออกค่าใช้จ่าย
 9. หลักฐานการทำงานของผู้ออกค่าใช้จ่าย
 10. ใบรับรองฐานะทางการเงิน (Bank letter) และ Statement ย้อนหลัง 6 เดือน ซึ่งออกโดยธนาคารเท่านั้น
 11. สำเนาโฉนดที่ดิน ( ถ้ามี )
 12. สำเนาทะเบียนสมรส
 13. สำเนาบัตรประชาชน และ สำเนาทะเบียนบ้านคู่สมรส
 14. หลักฐานการทำงานของคู่สมรส (กรณีเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย )
 15. สำเนาสูติบัตรบุตร
 16. สำเนา หน้า passport และหน้า visa ของบุคคลที่ต้องการไปเยี่ยม ที่อยู่ และ เบอร์โทรศัพท์ ของบุคคลที่ต้องการไปเยี่ยมที่ประเทศนิวซีแลนด์ (ในกรณีที่มีจดหมายเชิญให้ไปเยี่ยม)

ค่าธรรมเนียมวีซ่าท่องเที่ยว 5650 บาท

สามารถตรวจสอบค่าวีซ่าและตรวจสอบเอกสารเพิ่มเติมได้ที่ www.ttsnzvisa.com

สถานที่รับคำร้องของยื่นวีซ่าท่องเที่ยวประเทศนิวซีแลนด์ ตั้งอยู่ที่ อาคาร ITF Tower, 19 Floor, Silom Road, Suriyawongse,Bangrak, Bangkok,Thailand 10500.

การยื่นวีซ่าประเภทนักเรียนของประเทศ นิวซีแลนด์ จะต้องมีเอกสารจากทางโรงเรียน (Offer of Place , Letter of Acceptance และ Receipt ) สำหรับผู้ที่ยื่นวีซ่านักเรียนมากว่า 6 เดือน ต้องตรวจสุขภาพตามเงื่อนไขที่ทางสถานฑูตนิวซีแลนด์กำหนดคือ

 • ในกรณีที่ผู้สมัครอยู่ในนิวซีแลนด์มากกว่า 6 เดือน แต่ไม่เกิน 12 เดือน ต้องตรวจสุขภาพ และยื่นแบบฟอร์มเอ็กซ์เรย์ INZ1096
 • ในกรณีที่ผู้สมัครอยู่ในนิวซีแลนด์มากกว่า 12 เดือน ต้องตรวจสุขภาพ และต้องยื่นแบบฟอร์มสุขภาพทั่วไป General Medical Certificate INZ1007 และ แบบฟอร์มเอ็กซ์เรย์ INZ1096

แบบฟอร์มตรวจสุขภาพสามารถดาวน์โหลดได้ที่ https://www.immigration.govt.nz/new-zealand-visas/apply-for-a-visa/tools-and-information/forms-and-guides

เอกสารยื่นวีซ่านักเรียนประเทศนิวซีแลนด์

 1. Passport ทุกเล่มที่มี
 2. รูปถ่าย ขนาด 5 cm x 5 cm 2 รูป พื้นหลังสีขาว
 3. สำเนาบัตรประชาชน และ สำเนาทะเบียนบ้าน
 4. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล ( ถ้ามี )
 5. ใบรับรองการเป็นนักศึกษา ( กรณีศึกษาอยู่ )
 6. หนังสือยินยอมให้เดินทางจากบิดาและมารดา (ในกรณีที่อายุไม่ถึง 18 ปี)
 7. หลักฐานการทำงาน ( จดหมายลางาน ระบุวันที่เริ่มลา จนถึงวันสิ้นสุดการลางานชัดเจน ) หรือ ใบรับรองการจดทะเบียนบริษัทกรณีเป็นเจ้าของกิจการ
 8. สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ออกค่าใช้จ่าย
 9. หลักฐานการทำงานของผู้ออกค่าใช้จ่าย
 10. ใบรับรองฐานะทางการเงิน (Bank letter) และ Statement ย้อนหลัง 6 เดือน ซึ่งออกโดยธนาคารเท่านั้น
 11. สำเนาโฉนดที่ดิน ( ถ้ามี )
 12. สำเนาทะเบียนสมรส
 13. สำเนาบัตรประชาชน และ สำเนาทะเบียนบ้านคู่สมรส
 14. หลักฐานการทำงานของคู่สมรส (กรณีเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย )
 15. สำเนาสูติบัตรบุตร

ค่าธรรมเนียมวีซ่า 8550 สามารถดูลายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.ttsnzvisa.com

สถานที่รับคำร้องของยื่นวีซ่านักเรียนประเทศนิวซีแลนด์ ตั้งอยู่ที่ อาคาร ITF Tower, 19 Floor, Silom Road, Suriyawongse,Bangrak, Bangkok,Thailand 10500.

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

พี่ปุ้ย 086-677-2014 พี่ยุ้ย 086-677-2013 หรือ พี่เม 086-563-2910

TEL. 0-2168-6777 (6 คู่สาย) FAX. 0-2168-7147