วีซ่าประเทศดูไบ


       Visa Dubai เอกสารสำหรับยื่นคำร้องขอวีซ่าท่องเที่ยว (Tourist Visa)

 1. พาสปอร์ตเล่มจริงพร้อมสำเนาหน้าพาสปอร์ตที่มีอายุเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน
 2. รูปถ่ายสี 2 นิ้ว2 รูป
 3. รายละเอียดของผู้เดินทางที่ต้องแจ้งในใบปะหน้าก่อนส่งให้ทางสายการบินเอมิเรสต์ คือ
  • ชื่อบิดา-มารดา ของผู้เดินทาง
  • บ้านเลขที่ ที่อาศัยอยู่ปัจจุบัน
  • ที่อยู่พร้อมเบอร์โทรศัพท์ที่จะไปพักในดูไบ
  • Education background แจ้งว่าเรียนจบที่ไหน และสาขาอะไร
  • สำหรับผู้หญิงแต่งงานแล้วให้แจ้งรายละเอียดของสามีด้วย
 4. จดหมายรับรองการทำงาน กรณีเป็นเจ้าของกิจการให้ใช้สำเนาหนังสือจดทะเบียนบริษัท
 5. สำเนาหลักฐานการเงิน เช่น Statement ย้อนหลัง 6 เดือน หรือ สมุดบัญชีเงินฝาก ย้อนหลัง 6 เดือน
 6. สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาบัตรประชาชน
 7. Confirmation Booking ของตั๋วเครื่องบินสายการบินเอมิเรสต์

***ใช้เวลาประมาณ 10 วันทำการ (ดูไบหยุด พฤหัสบดี และศุกร์ แต่ทำงาน เสาร์, อาทิตย์)

ค่าธรรมเนียมวีซ่าสถานทูต 4,100บาท/คน
ค่าบริการยื่นวีซ่าท่องเที่ยว 1,500 บาท /คน
รวมค่าบริการทั้งหมด 5,600 บาท/คน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

พี่ปุ้ย 086-677-2014 พี่ยุ้ย 086-677-2013 หรือ พี่เม 086-563-2910

TEL. 0-2168-6777 (6 คู่สาย) FAX. 0-2168-7147