อาหรับเอมิเรต มหานครแห่งอัญมณี


       ชื่อเต็ม สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ( United Arab Emirates or Dawlat al Imarat al Arabiyya alMuttahidah ) หรือ ยูเออี


ข้อมูลทั่วไป

ที่ตั้ง สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (United Arab emirates) หรือ ยูเออี มีพื้นที่ประมาณ 83,600 ตารางกิโลเมตร สภาพที่ตั้งทางภูมิศาสตร์อยู่ระหว่างเอเชีย ยุโรป และแอฟริกา ประกอบด้วย รัฐต่าง ๆ 7 รัฐ ได้แก่ อาบูดาบี ดูไบ ชาร์จาห์ อัจมาน ราสอัลไคมาห์ ฟูไจราห์ และอูมอัลไคเวน ล้วนตั้งอยู่ริมทะเลและเป็นแหล่งขนถ่ายและส่งต่อสินค้าไปยังประเทศอื่นๆ ในภูมิภาค


ประชากร

ประมาณ 4,500,000 คน เป็นชาวต่างชาติประมาณ 75% ชาวพื้นเมือง 25% ชาวต่างชาติส่วนใหญ่เป็นผู้ประกอบการและแรงงานจากอินเดีย ปากีสถาน อิหร่าน สหราชอาณาจักรฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย จีน เนปาล และกลุ่มประเทศอาหรับด้วย (คนไทยในเอยูอีมีประมาณ 3,500 คน)

เมืองหลวง

กรุงอาบูดาบี(เมืองดูไบเป็นศูนย์กลางธุรกิจและการค้า) เมืองสำคัญ ดูไบ ชาร์จาร์ อัลเอน ราสอัสไคมาห์ ฟูไจราห์ และอูมอัสลไคเวน

ภาษาราชการ

ใช้ภาษาอาหรับเป็นภาษาราชการ มีการใช้ภาษาอังกฤษในภาคธุรกิจอย่างกว้างขวาง

สกุลเงิน

ดีแรห์ม(Dirham) อัตราแลกเปลี่ยน 1 ดอลลาร์สหรัฐฯ เท่ากับ 3.65 ดีแรห์ม (1 ดีแรห์ม ประมาณ 11 บาท) อัตราแลกเปลี่ยน 1 เหรียญสหรัฐ เท่ากับ 3.65 เดอร์แฮม เท่ากับประมาณ 10 บาท

ค่าครองชีพ

1,000-1,200 ปอนด์ต่อเดือน *เป็นค่าเฉลี่ยสำหรับนักเรียนต่างชาติในปี 2017

ภูมิอากาศ

มี 2 ฤดูคือ ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่ เดือนพฤษภาคมถึงเดือนกันยายนซึ่งอากาศจะร้อนจัดและมีความชื้นสูง อุณหภูมิอยู่ระหว่าง 32-48 องศาเซลเซียส และฤดูหนาวเริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคมถึงเดือนเมษายน อุหณภูมิเฉลี่ยประมาณ15-30 องศาเซลเซียส

ประชากร

อาหรับพื้นเมือง 20% อาหรับจากประเทศอื่น 22% เอเชีย 50% ชาติอื่น ๆ 8%

ศาสนา

ประชากรส่วนใหญ่ 96 % นับถือศาสนาอิสลาม (นิกายซุนหนี่ 80% ซีอะต์ 16%) คริสต์ ฮินดูและอื่น ๆ 4%

วันชาติ

วันที่ 2 ธันวาคม

การปกครอง

ยูเออี เป็นสหพันธรัฐ (Federation) ประกอบด้วย 7 รัฐ อำนาจการปกครองสูงสุดอยู่ที่สภาสูงสุด (Federal Supreme Council) มีสมาชิกประกอบด้วยเจ้าผู้ครองรัฐทั้ง 7 รัฐ สภานี้จะเป็นผู้เลือกประธานาธิบดี จะแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี (Federal Council of Ministers) ซึ่งทำหน้าที่เป็นฝ่ายบริหารขึ้นตรงต่อสภาสูงสุด การปกครองมีลักษณะเป็นราชาธิปไตย มีประธานาธิบดีเป็นประมุขชื่อ Sheik Khalifa bin Zayed Al Nahyan เจ้าผู้ครองรัฐอาบูดาบี และมีนายกรัฐมนตรี ชื่อ Sheik Mdubaitoum bin Rashid Al Mdubaitoum เจ้าผู้ครองรัฐดูไบ

เศรษฐกิจ

รายได้หลักของยูเออีขึ้นอยู่กับน้ำมันและก๊าซธรรมชาติเป็นหลัก เป็นประเทศที่ร่ำรวยมากไม่มีหนี้สินต่างประเทศ ทุนสำรองเงินตราต่างประเทศมีถึง 140 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ประชากรมีรายได้เฉลี่ยต่อหัวปีละประมาณ 19,728 ดอลลาร์สหรัฐฯ จากการพัฒนาประเทศในช่วงที่ผ่านมายูเออีสามารถเพิ่มรายได้ที่ได้มาจากภาคที่ไม่ใช่น้ำมันอย่างรวดเร็ว เช่น การท่องเที่ยว การอุตสาหกรรม การก่อสร้าง การเงิน และการธนาคาร นอกจากนี้ยังส่งเสริมเขตการค้าและอุตสาหกรรมเสรีในรัฐต่างๆ ทำให้เกิดการขยายตัวอย่างรวดเร็วทั้งในด้านการท่าเรือ คลังสินค้า การกลั่นน้ำมัน และอุตสาหกรรมปิโตรเคมี

เวลา

ช้ากว่าประเทศไทย 3 ชั่วโมง

  • เวลาราชการ วันเสาร์-วันพุธ 09.00 - 14.30 น.
  • ธนาคาร วันเสาร์-วันพฤหัสบดี 08.00 - 13.00 น.
  • วันพฤหัส-ศุกร์ เป็นวันหยุดราชการของยูเออี สำหรับวันศุกร์เป็นวันสำคัญทางศาสนาอิสลาม

การดำรงชีวิตประจำวัน

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ยูเออีเป็นประเทศที่จัดได้ว่ามีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินสูงมากประเทศหนึ่งมีเหตุอาชญากรรมน้อยมาก

สภาพทั่วไปในประเทศ

ยูเออีเป็นประเทศมุสลิมสายกลาง มีชาวต่างชาติอาศัยและทำงานอยู่มาก (2 ใน 3) ทั้งจากประเทศตะวันตกและเอเชีย จึงเป็นสังคมที่มีความหลากหลาย แม้ยูเออีจะเป็นประเทศมุสลิม แต่ก็เปิดกว้างในด้านสังคมและการดำรงชีวิตสำหรับคนที่อาศัยอยู่ในยูเออี (มีคนไทยในรัฐอาบูดาบีประมาณ 5,000 คน จากทั้งหมด 12,000 คนในยูเออี)

การเดินทางสัญจรภายในประเทศ

กรุงอาบูดาบีเป็นเมืองที่มีขนาดไม่ใหญ่มาก การเดินทางในเมืองจึงใช้เวลาไม่นานนัก โดยส่วนใหญ่จะใช้รถยนต์ส่วนบุคคลหรือแท็กซี่ ที่มีบริการจำนวนมาก (แต่ในเวลาเร่งด่วนก็มีความต้องการมากเช่นกัน)ไม่มีรถโดยสารประจำทางในกรุงอาบูดาบี แต่มีรถประจำทางระหว่างรัฐอาบูดาบีและเมืองสำคัญๆ อาทิ ดูไบ ชาร์จ้าห์ และอัล เอน ในยูเออีมีสนามบินระหว่างประเทศทั้ง 7 รัฐแต่ที่เป็นสนามบินหลักมีเพียงสองแห่ง คือ รัฐอาบูดาบี และดูไบ ซึ่งเป็นศูนย์กลางการบินสำหรับภูมิภาคนี้ด้วย

การจับจ่ายใช้สอย

มีห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่หลายแห่งในอาบูดาบี และมีห้างร้านอื่นๆ ทั่วไป ของใช้ประจำวันทั่วไปสามารถซื้อได้ตามห้างสรรพสินค้าและซุปเปอร์มาร์เก็ตซึ่งกระจายอยู่ทั่วไป บางแห่งเปิดบริการ 24 ชั่วโมง ซุปเปอร์มาร์เก็ตขนาดใหญ่ อาทิ Abu Dhabi Co-operative, Carrefour, Lulu Hyper Market, Spinneys, Emirates General Market, Choitram Supermarket เป็นต้น นอกจากนี้ตามอาคารที่พักอาศัยจะมีร้านขายของชำอยู่ในบริเวณใกล้เคียง เนื้อหมูหรืออาหารที่มีหมูเป็นส่วนประกอบจะซื้อได้จากซุปเปอร์มาร์เก็ตที่ได้รับอนุญาตให้จำน่ายเท่านั้น ซึ่งมีสองแห่งในอาบูดาบี คือ Spinneys และ Choitram Supermarket นอกจากนี้ยังมีแหล่งซื้ออาหารไทย ซึ่งสามารถหาซือ้ได้ที่ร้านขายของชำ 2-3 แห่ง คือร้าน Tropical Trading และ Queen Saba ที่มีสินค้าสำหรับประกอบอาหารไทยจำหน่าย แต่ไม่ได้มีในปริมาณที่มากหรือหลากหลาย โดยเป็นร้านที่จำหน่ายสินค้าจากเอเชีย เช่น ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย สำหรับข้าวสาร และซ้อสบางอย่าง เช่น น้ำปลา น้ำมันหอย สามารถหาได้ใน ซุปเปอร์มาร์เก็ตทั่วไป บางอย่างหากไม่สามารถหาซื้อในอาบูดาบีได้ อาจหาซื้อได้จากร้านไทยในดูไบ สำหรับร้านอาหารไทยในกรุงอาบูดาบีมี 5 แห่ง ส่วนใหญ่เป็นร้านที่อยู่ในโรงแรม

ชุมชนไทย

ในยูเออีไม่มีวัดไทย แต่บางครั้งชุมชนชาวไทยและศรีลังกาจะมีการนิมนต์พระสงฆ์หรือจัดกิจกรรมทางศาสนา เช่น การนั่งสมาธิ บ้างในบางโอกาส ในกรุงอาบูดาบีมีโบสถ์ศาสนาคริสต์นิกายต่างๆ อยู่ ในกรุงอาบูดาบี

ธนาคาร

การขอบัตรเครดิตสามารถขอเปิดบัญชีธนาคารได้ด้วยตนเอง หรือบริษัทนายจ้างเป็นผู้ดำเนินการเปิดบัญชีเนื่องจากบางหน่วยงานหรือบริษัทมีการจ่ายเงินเดือนโดยผ่านธนาคาร โดยสามารถเลือกเปิดบัญชีเงินท้องถิ่นหรือเป็นดอลลาร์สหรัฐได้ และการขอบัตรเครดิตสามารถทำได้ง่าย โดยเฉพาะเมื่อเปิดบัญชีกับทางธนาคารแล้ว และหลายแห่งไม่เก็บค่าธรรมเนียมรายปี ยูเออีให้มีการโอนเงินได้เสรี เคาน์เตอร์รับแลกเปลี่ยนเงินส่วนใหญ่จะมีบริการโอนเงินไปต่างประเทศ โดยจะคิดอัตราเป็นดอลลาร์สหรัฐ และได้อัตราแลกเปลี่ยนที่ดีกว่าธนาคาร การโอนเงินกลับประเทศไทยจะเสียค่าธรรมเนียมการโอนครั้งละ 25 ดีแรห์ม ไม่ว่าจะโอนเงินจำนวนเท่าใด

ลักษณะที่พักอาศัยและสภาพแวดล้อมโดยทั่วไป

อาบูดาบีเป็นเมืองขนาดค่อนข้างเล็ก แต่กำลังมีการพัฒนาและเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว มีชาวต่างชาติอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก ความต้องการที่พักอาศัยจึงมีสูง ทำให้ที่พักอาศัยในอาบูดาบีขึ้นราคาอย่างรวดเร็ว ที่พักอาศัยมีทั้งที่เป็นบ้าน และ serviced apartment ซึ่งจะมีราคาสูงมาก ที่คนส่วนใหญ่อาศัยจึงจะเป็นลักษณะอพาร์ทเม้นต์ซึ่งบางครั้งอยู่ในอาคารสำนักงานและที่พักอาศัยรวมกัน

ทำเลที่ตั้งและการเดินทาง

การเดินทางภายในตัวเมืองอาบูดาบีไม่ไกลกันมากนัก และสามารถเดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัวหรือแท็กซี่ได้สะดวก ดังนั้น การเลือกที่พักจึงอยู่ที่ความพอใจของแต่ละคน อาคารที่พักส่วนใหญ่จะไม่มีชั้นจอดรถ ทำให้ผู้อาศัยประสบปัญหาเรื่องที่จอดรถ บางอาคารที่มีที่จอดรถให้ผู้อาศัยอาจคิดค่าเช่าเพิ่มสูงขึ้น

วิธีหาบ้านพัก

ส่วนใหญ่ต้องใช้บริการผ่านนายหน้า เนื่องจากอาคารที่พักบางแห่งจะไม่ให้เข้าชมหากไม่มีนายหน้า โดยนายหน้าจะพาชมห้องพักจนกว่าจะได้ห้องที่เป็นที่พอใจ โดยอัตราค่าเช่าส่วนใหญ่คิดเป็นรายปี ราคาขึ้นอยู่กับทำเลที่ตั้งและความเก่า-ใหม่ของตึก ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นห้องที่ยังไม่ได้ตกแต่งไม่มีเฟอร์นิเจอร์ และกฎหมาย ยูเออีกำหนดให้ขึ้นค่าเช่าได้ปีละ 7 เปอร์เซ็นต์ ทำให้ค่าเช่าบ้านจะเพิ่มสูงขึ้นทุกปี ส่วนใหญ่นายหน้าจะคิดค่าบริการประมาณร้อยละ 5 ของอัตราค่าเช่าบ้านพัก การทำสัญญาเช่าบ้านพัก หากพอใจและคิดว่าจะอยู่เกินกว่า 1 ปี ก็อาจขอทำสัญญาครั้งละ 2 ปี แต่จ่ายเป็นรายปีก็ได้ เพื่อชะลอการขึ้นราคาของบ้านพัก

โรงเรียน

ยูเออีมีโรงเรียนนานาชาติจำนวนมาก ชาวต่างชาติสามารถเข้าเรียนในโรงเรียนนานาชาติเอกชน ซึ่งมีหลายหลักสูตร โดยทั่วไปภาคการศึกษาแรก (ฤดูใบไม้ร่วง) เริ่มเดือนกันยายน – ธันวาคม ภาคการศึกษาที่ 2 (ฤดูใบไม้ผลิ) เริ่มเดือนมกราคม – เมษายน ระดับอนุบาล ยูเออีมีโรงเรียนอนุบาลหลายแห่ง มีหลักสูตรก่อนวัยเรียนทั้งแบบอังกฤษ และอเมริกา เวลาเรียนส่วนใหญ่จะอยู่ระหว่าง 8.30 – 13.00 น. ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา การรับนักเรียนจะพิจารณาจากผลการเรียนที่ผ่านมา และ มีการให้ทำข้อสอบเข้า โรงเรียนนานาชาติหลายแห่งจะให้นักเรียนเรียนภาษาอาหรับด้วย ขณะที่บางแห่งจะไม่เน้นภาษาอาหรับ

วิทยาลัยและมหาวิทยาลัย

ปัจจุบันมีสถาบันการศึกษาเพิ่มขึ้น ชาวต่างชาติจึงศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาในยูเออีมากขึ้น จากเดิมที่จะเดินทางกลับประเทศหรือไปศึกษาต่อที่ประเทศอื่น สถาบันการศึกษาที่รับนักศึกษาต่างชาติได้แก่ Abu Dhabi University, Ajman University – Abu Dhabi Branch, Ajman University – Al Ain Branch, Centre of Excellence for Applied Research & Training, UAE University นอกจากนี้ ยังมี Dubai Knowledge Village & Academic City ในดูไบ ซึ่งเป็นที่ตั้งของสถาบันการศึกษาหลายแห่ง อาทิ Middle sex University, University of Wollongong, European University College Brussels, Mahatma Ghandi University, Islamic Azad University เป็นต้น และบางแห่งมีหลักสูตรนอกเวลาราชการ และ e-learning สถาบันที่สอนภาษาท้องถิ่นให้ชาวต่างประเทศ British Council มีหลักสูตรภาษาอาหรับสำหรับผู้สนใจทั่วไป นอกจากนี้ยังมีโรงเรียนสอนภาษาขนาดเล็กที่สอนภาษาอาหรับสำหรับชาวต่างชาติ

อ้างอิงจาก: www.thaiembassy.org/abudhabi

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

พี่ปุ้ย 086-677-2014 พี่ยุ้ย 086-677-2013 หรือ พี่เม 086-563-2910

TEL. 0-2168-6777 (6 คู่สาย) FAX. 0-2168-7147