วีซ่าประเทศแคนาดา


       Visa Canada เอกสารสำหรับยื่นคำร้องขอวีซ่าท่องเที่ยว (Tourist Visa) เอกสารการยื่นวีซ่านักเรียน ประเทศแคนาดา

เอกสารที่ต้องเตรียม

 1. สำเนาบัตรประชาและสำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร(ใบเปลี่ยนชื่อหรือใบเปลี่ยนนามสกุล)
 2. หนังสือเดินทางที่มีวันหมดอายุเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน
 3. รูปถ่าย 2 นิ้วพื้นหลังสีขาว ยื่นประเภทนักเรียนใช้ 4 รูป
 4. หนังสือรับรองการเป็นนักศึกษา หรือ หนังสือรับการทำงาน(ตั้งแต่เรียนจบจนถึงปัจจุบัญ)
 5. เอกสารทะเบียนสมรส หรือ เอกสารการจดทะเบียนหย่า
 6. วีซ่าประเภทนักเรียน จะต้องมี Letter of Acceptance จากทางโรงเรียนที่ประเทศแคนาดาส่งมาให้
 7. กรณีอายุไม่ถึง 18 ยื่นวีซ่าประเภทนักเรียนจะต้องมีCustodian Letter จากทางโรงเรียนที่มีตราประทับรับรอง จะมีลายละเอียดชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทร และอิเมล ของผู้ดูแลเวลาที่วีซ่าผ่านแล้ว และจะต้องมีเอกสาร Custodian Letter จากทางฝั่งของผู้ปกครองนักเรียน ที่มีทนายประทับตรายืนยันด้วย
 8. สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านของ (Sponsor)
 9. เอกสารรับรองการทำงานของ (Sponsor)
 10. ในกรณีที่มีหนังสือรับรองธุรกิจหรือใบจดทะเบียนการค้า ให้นำมาด้วย
 11. ใบรับรองสถานะทางการเงิน (Bank Letter)
 12. Bank Statement ย้อนหลัง 6 เดือน

**เอกสารที่เป็นภาษาไทยจะต้องทำการแปลให้เป็นภาษาอังกฤษทั้งหมด**

สำหรับผู้ยื่นขอวีซ่านักเรียนประเทศแคนาดาที่มีอายุมากกว่า 18 ปี ที่เรียนมากกว่า 6 เดือน จะต้องทำการตรวจประวัติอาชญากรรม ได้ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ แผนกตรวจประวัติอาชญากรรม

สำหรับวีซ่านักเรียนประเทศแคนาดา ที่เรียนมากกว่า 6 เดือน สามารถทำการตรวจสุขภาพก่อนและนำผลตรวจสุขภาพ มาแนบยื่นพร้อมกับเอกสารในวันที่นัดยื่นขอวีซ่าได้ สามารถตรวจได้ที่ โรงพยาบาล BNH ถนนคอนแวนต์ แขวง สีลม เขต บางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 ระยะเวลาของการพิจรณาผลของการยื่นวีซ่า ประเภทนักเรียนอยู่ประมาณ 3 เดือน

การซื้อค่าวีซ่าสำหรับการยื่นขอวีซ่าประเทศ แคนาดา

ศูนย์รับยื่นคำร้องจะไม่รับเงินสด จะต้องทำการซื้อแคชเชียรเช็คจำนวน 2 ใบต่อ1ท่าน

 • เช็คใบที่1 สั่งจ่าย VFS (Thailand) LTD. จำนวนเงิน 673 บาท
 • เช็คใบที่ 2 สั่งจ่าย EMBASSY OF CANADA จำนวนเงิน 4200 บาท

**อาจมีการเปลี่ยนแปลงราคาค่าวีซ่าของสถานทูต**

เอกสารการยื่นวีซ่าท่องเที่ยว ประเทศแคนาดา

เอกสารที่ต้องเตรียม

 1. สำเนาบัตรประชาและสำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร(ใบเปลี่ยนชื่อหรือใบเปลี่ยนนามสกุล)
 2. หนังสือเดินทางที่มีวันหมดอายุเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน
 3. รูปถ่าย 2 นิ้วพื้นหลังสีขาว ยื่นประเภทท่องเที่ยวใช้ 4 รูป
 4. หนังสือรับรองการเป็นนักศึกษา หรือ หนังสือรับการทำงาน(ตั้งแต่เรียนจบจนถึงปัจจุบัญ)
 5. เอกสารทะเบียนสมรส หรือ เอกสารการจดทะเบียนหย่า
 6. เอกสารใบจองโรงแรมหรือใบจองที่พัก
 7. กรณีที่มีเพื่อนหรือญาติทำจดหมายเชิญจะต้องมี สำเนาหน้าพาสปอร์ตและสำเนาหน้าวีซ่าของบุคคลที่เขียนจดหมายเชิญ จะต้องระบุวันที่ไปถึงและวันสิ้นสุดของการไปเยี่ยม และจะต้องมีที่อยู่ เบอร์โทรติดต่อหรืออิเมล์ของผู้ที่เชิญ
 8. สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านของ (Sponsor)
 9. เอกสารรับรองการทำงานของ (Sponsor)
 10. เอกสารใบรับรองธุรกิจหรือใบจดทะเบียนการค้าของ (Sponsor)
 11. ใบรับรองสถานะทางการเงิน (Bank Letter)
 12. Bank Statement ย้อนหลัง 6 เดือน

**เอกสารที่เป็นภาษาไทยจะต้องทำการแปลให้เป็นภาษาอังกฤษทั้งหมด**

การซื้อค่าวีซ่าสำหรับการยื่นขอวีซ่าท่องเที่ยวประเทศแคนาดา ศูนย์รับยื่นคำร้องจะไม่รับเงินสด จะต้องทำการซื้อแคชเชียรเช็คจำนวน 2 ใบต่อ1ท่าน เช็คใบที่1 สั่งจ่าย VFS (Thailand) LTD. เป็นจำนวนเงิน 673 บาท เช็คใบที่ 2 สั่งจ่าย EMBASSY OF CANADAเป็นจำนวนเงิน 2800 บาท

**อาจมีการเปลี่ยนแปลงราคาค่าวีซ่าของสถานทูต**

สามาดูรายละเอียดและข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://www.vfsglobal.ca/Canada/Thailand/Thai/

สถานที่ตั้งของศูนย์รับยื่นคำร้องขอวีซ่าประเทศอังกฤษตั้งอยู่ที่ อาคาร The Trendy Office Building ชั้น 28 ซอย สุขุมวิท 13 ถนนสุขุมวิท คลองเตยเหนือ วัฒนา กรุงเทพ 10110

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

พี่ปุ้ย 086-677-2014 พี่ยุ้ย 086-677-2013 หรือ พี่เม 086-563-2910

TEL. 0-2168-6777 (6 คู่สาย) FAX. 0-2168-7147