วีซ่าประเทศออสเตรเลีย


       ประเภทวีซ่าของประเทศออสเตรเลีย

 • วีซ่าท่องนักเรียน
 • วีซ่าท่องเที่ยว

เอกสารที่ต้องเตรียม

 1. กรอกแบบฟอร์มวีซ่านักเรียน online ทาง Internet
 2. นักเรียนที่ลงเรียนตั้งแต่ 6เดือนขึ้นไปต้องตรวจสุขภาพ โดยนักเรียนที่ยื่นแบบ E-Visa สามารถรับเอกสาร referral letter สำหรับนำไปยื่นให้กับโรงพยาบาลในวันที่ตรวจร่างกายได้จาก Apex ภายหลังจากการ Submit Application และกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มตรวจสุขภาพออนไลน์ ( E-Health ) เรียบร้อยแล้ว โดยสามารถเลือกตรวจได้ใน 4 โรงพยาบาลที่สถานทูตกำหนด คือ Bangkok General Hospital, BNH Hospital, Bangkok Hospital Ratchasima, Bangkok Pattaya Hospital
 3. ค่าธรรมเนียมวีซ่านักเรียน AUD 555.39
 4. ใบตอบรับจากสถาบันที่ไปเรียนในประเทศออสเตรเลีย ( eCOE )
 5. หนังสือเดินทาง ( พาสปอร์ต ) ที่มีอายุการใช้งานได้อีก 6 เดือน หรือเพียงพอสำหรับคอร์สเรียน
 6. รูปถ่ายปัจจุบันขนาด 2 นิ้ว หน้าตรง แต่งกายสุภาพ
 7. ใบแสดงผลการเรียน ( Transcript ) ที่ระบุวันเข้าเรียนและวันจบการศึกษาอย่างชัดเจน
 8. ใบรับรองการทำงานตั้งแต่เรียนจบจนถึงปัจจุบัน
 9. สำเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านของผู้สมัคร หรือสูติบัตร
 10. ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล ( ถ้ามี )
 11. กรณีเพศชาย ต้องมีเอกสารรับรองการพ้นจากการรับราชการทหาร หรือใบผ่านการเรียนหลักสูตรนักศึกษาวิชาทหาร (รด.)
 12. สำเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านของผู้ออกค่าใช้จ่าย
 13. หลักฐานการทำงานของผู้ออกค่าใช้จ่าย, หนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท, ภาพถ่ายสถานที่ประกอบกิจการ, โรงงาน เป็นต้น
 14. ใบรับรองสถานภาพทางการเงินจากธนาคาร และสำเนาสมุดบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน ของผู้ออกค่าใช้จ่าย
 15. บางกรณีอาจต้องใช้ทะเบียนสมรสของผู้สมัคร และผู้สนับสนุนถ้าจำเป็นหรือถ้ามีสถานะภาพสมรสแล้ว (สำหรับวีซ่าติดตาม)

ผู้สมัครที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี

 • เอกสารจากที่ว่าการอำเภอระบุข้อความยินยอมการเดินทางของผู้เยาว์จากบิดามารดาหรือผู้ปกครองตามกฏหมายที่ไม่ได้เดินทางด้วยเป็นลายลักษณ์อักษร หรือ
 • บิดามารดาหรือผู้ปกครองตามกฏหมายลงนามการยินยอมโดยใช้แบบฟอร์ม 1229 โดยลงชื่อยินยอมต่อเจ้าหน้าที่ ณ สำนักงานเพื่อการยื่นขอวีซ่าออสเตรเลีย
 • ผู้สมัครที่ประสงค์จะเดินทางไปอาศัยอยู่ในประเทศออสเตรเลียพร้อมกับผู้ปกครองหรือบุคคลอื่นที่ได้สิทธิการดูแลตามกฏหมายในฐานะผู้ปกครองให้แสดงเอกสารราชการเพื่อการยืนยัน ซึ่งรวมถึงการที่ได้ยื่นขอวีซ่าผู้ปกครอง/การ์เดียน (Guardian Visa) ที่จะครอบคลุมระยะเวลาเดียวกับวีซ่าของนักเรียน หรือจนกว่าผู้สมัครจะพ้นจากการเป็นผู้เยาว์คือ มีอายุ 18 ปี อย่างใดอย่างหนึ่ง พร้อมยื่นแบบฟอร์มรับทราบการดูแลผู้เยาว์ (Under 18 Welfare Form) ในกรณีที่มีการติดต่อให้ผู้สมัครที่มีญาติในประเทศออสเตรเลียเป็นผู้ปกครองให้แนบเอกสารดังนี้ คือ เอกสารราชการยืนยันความสัมพันธ์, หลักฐานว่าผู้ปกครองที่เป็นญาตินี้มีอายุครบ 21 ปีบริบูรณ์, ใบรับรองการสอบประวัติจากแผนกสันติบาลของกรมตำรวจ, เอกสารที่แสดงว่าบุคคลนั้นได้อาศัยอยู่ในประเทศออสเตรเลียอย่างถูกต้องตามกฏหมายตลอดระยะเวลาที่ผู้สมัครจะศึกษาอยู่ในออสเตรเลียหรือจนกว่าผู้สมัครจะพ้นจากการเป็นผู้เยาว์คือมีอายุ 18 ปี อย่างใดอย่างหนึ่ง, และกรอกแบบฟอร์มการดูแลผู้เยาว์ (Under 18 Welfare Form)
 • ใบรับรองการสอบประวัติของญาติที่นักเรียนจะไปพำนักอาศัยในประเทศออสเตรเลียนี้ จะต้องขอจากแผนกสันติบาลของกรมตำรวจจากทุกประเทศที่บุคคลนั้นได้พำนักอาศัยอยู่เป็นระยะเวลารวมตั้งแต่ 12 เดือนขึ้นไป ในช่วงระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา หรือ
 • เอกสารจากสถาบันการศึกษาในประเทศออสเตรเลียรับรองการจัดเตรียมสถานที่พำนักและการดูแลผู้สมัครไว้แล้ว ตลอดระยะเวลาที่ผู้สมัครจะศึกษาอยู่ในประเทศออสเตรเลีย

*** ในกรณีที่ลงเรียนระยะสั้นต่ำกว่า 12 สัปดาห์ สามารถยื่นขอเป็นแบบวีซ่าท่องเที่ยวระยะสั้นได้ แต่จะไม่สามารถเปลี่ยนสถานภาพจากวีซ่าท่องเที่ยวไปเป็นวีซ่านักเรียนได้ โดยเสียอัตราค่าธรรรมเนียมวีซ่าเท่ากับวีซ่าท่องเที่ยวปกติ ในราคา 4695 บาท

****หลังจากที่ทำการจ่ายค่าวีซ่าแล้ว ระบบจากทางสถานทูตจะส่งใบตรวจสุขภาพ และ เอกสารที่ใช้ในการขอพิมพืลายนิ้วมือและสแกนม่านตาส่งมาทางอิเมลของทางบริษัทครับ****

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.vfsglobal.com/Australia/Thailand/thai/

เอกสารการยื่นวีซ่าท่องเที่ยวประเทศออสเตรเลีย

 1. สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน
 2. เอกสารใบเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล
 3. เอกสารรับรองการเป็นนักศึกษา หรือ เอกสารรับรองการทำงานของผู้สมัคร
 4. จดหมายเชิญจากเพื่อนสำเนาหน้าพาสปอร์ตและสำเนาหน้าวีซ่าของบุคคลที่เชิญ ระบุวันเดินทางไปกลับ ที่พัก เบอร์โทรติดต่อ อิเมลที่ใช้(กรณีที่มีเพื่อนหรือบุคลเชิญ)
 5. หนังสือเดินทาง ( พาสปอร์ต ) อย่างน้อยมีอายุมากกว่า 6 เดือน
 6. รูปถ่ายปัจจุบันทำหนังสือเดินทาง 2 นิ้ว 2 รูปฉากต้องเป็นสีขาว หรือขาวนวล
 7. สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านของ (Sponsor)
 8. เอกสารรับรองการทำงานของ (Sponsor)
 9. ในกรณีที่ (Sponsor) มีหนังสือรับรองบริษัทหรือใบจดทะเบียนธุรกิจการค้า ให้ถ่ายสำเนามาใช้แนบเอกสารด้วย
 10. ใบรับรองฐานะการเงินจากธนาคาร(Bank Letter)และStatement ย้อนหลัง 6 เดือน

สามาตรวจสอบข้อมูลและค่าวีซ่าได้ที่ http://www.vfsglobal.com/Australia/Thailand/thai/

สถานที่ตั้งของศูนย์รับยื่นคำร้องขอวีซ่าประเทศอังกฤษตั้งอยู่ที่ อาคาร The Trendy Office Building ชั้น 28 ซอย สุขุมวิท 13 ถนนสุขุมวิท คลองเตยเหนือ วัฒนา กรุงเทพ 10110

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

พี่ปุ้ย 086-677-2014 พี่ยุ้ย 086-677-2013 หรือ พี่เม 086-563-2910

TEL. 0-2168-6777 (6 คู่สาย) FAX. 0-2168-7147